Vogels

Voor de monitoring van vogels zijn veel instrumenten beschikbaar. Binnen de pilot gaat het hierbij om de monitoring van akkerranden, slootranden of andere lijnvormige elementen (nieuwe heggen en singels) waarvoor een transectbenadering (meten langs lijnen) geschikt is. De beheermonitoring van vogels richt zich op een aantal aspecten van vogelpopulaties. Dit zijn enerzijds de veranderingen in aantallen en anderzijds op veranderingen in broedsucces en overleving. De veranderingen in aantallen kunnen worden gevolgd door in steekproefgebieden het aantal broedparen (‘territoria’) te meten. De hiervoor meest toegepaste methoden zijn de Sovon-BMP broedvogelmonitoring en tellingen op telpunten van het Meetnet Agrarische Soorten (MAS). Ook in de winter worden vogels geteld met behulp van de watervogeltellingen en tellingen van vogels op telpunten in het PTT- en MAS-project.
Veranderingen in broedsucces kunnen worden vastgesteld door nesten te zoeken en te kijken wat het uitkomstsucces is. Dat vindt nu in Brabant al breed plaats bij weidevogels en uilen.

Boerenzwaluw. Foto: Jelger Herder

Boerenzwaluw. Foto: Jelger Herder