Pilotproject

Per 1 januari 2016 is het agrarisch natuur-en landschapsbeheer in Nederland veranderd. De kern van het vernieuwde stelsel is een collectieve gebiedsgerichte benadering en het toepassen van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer waar dit het meest kansrijk is. Bij het nieuwe agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) wordt gewerkt met leefgebieden en daaraan gekoppelde soorten waarvoor een Europese doelstelling geldt. Provinciaal zijn daar in Noord Brabant extra doelsoorten aan toegevoegd. Naast de leefgebieden voor weidevogels en akkervogels zal er ook aandacht zijn voor andere leefgebieden, onder meer droge en natte dooradering. Dit betekent dat veel meer soort- (groepen) aandacht zullen krijgen en er zal meer gestuurd gaan worden op de effectiviteit voor die soorten. Monitoring heeft daarom een belangrijke plek.

Wie zijn wij?Pendelzweefvlieg. Foto: Jelger Herder
Zes soortenorganisaties (RAVON, FLORON, Sovon Vogelonderzoek Nederland, De Zoogdiervereniging, De Vlinderstichting en EIS Kenniscentrum Insecten) hebben het initiatief genomen om een pilot project “implementatie beheermonitoring en nulmeting ANLb in Noord-Brabant” te starten. Daarbij is de samenwerking gezocht met Brabants Landschap, ZLTO, Waterschappen, SCAN en de collectieven/agrarische natuurverenigingen (ANV’s). RAVON is trekker van het project. Dit project is mogelijk gemaakt dankzij subsidie van de provincie Noord-Brabant.

Waar: 3 pilot-gebieden
In afstemming tussen SCAN, Landschapsbeheer Brabant en de soortenorganisaties is ingezet op het uitvoeren van de pilot binnen de volgende drie gebieden:

  • Het Land van Heusden en Altena (Collectief West)
  • Groene Woud (Collectief midden)
  • Maasheggen (Collectief Deltaplan Landschap)

Agrarisch natuurbeheer in Noord-Brabant: waar doen we het voor? Meer biodiversiteit!
Voorafgaand aan de te nemen maatregelen wordt een nulmeting uitgevoerd binnen de pilotgebieden. De nulmeting richt zich op het vaststellen van de uitgangssituatie in gebieden waar maatregelen genomen worden en dient als vertrekpunt.

Hoe kan ik helpen
Woont of werkt u in de buurt van het Land van Heusden & Altena, het Groene Woud of de Maasheggen? En wilt u in 2016 en 2017 meehelpen bij het in kaart brengen van de biodiversiteit in het Brabantse buitengebied? Geef u dan snel op via het aanmeldformulier.