Amfibieën en vissen

Vissen en amfibieën in het agrarische gebied kunnen sterk profiteren van een goed afgestemd (schonings-)beheer en variatie in watermilieus. Voor veel amfibieën en vissen is de aanwezigheid van voldoende ondiep vegetatierijk gezond water van groot belang om populaties duurzaam voor te laten komen. Ook de variatie en verbindingen tussen ondiepe en diepere delen is van belang zodat het mogelijk is te migreren tussen ondiepe paai en opgroeigebieden en diepere overwinteringsgebieden. De aanwezigheid van waterplanten is van groot belang voor het voortplantingssucces van veel amfibie- en vissoorten. Aanpassingen in het schoningsbeheer en maatregelen(pakketten) zoals plas dras oevers en natuurvriendelijke oevers dragen waarschijnlijk sterk bij aan het vergroten van de aantallen (biomassa) en de diversiteit aan zoetwatervissen binnen een poldersysteem. Binnen de pilot worden verschillende van deze maatregelen gemonitord door sloottrajecten en poelen te monitoren met behulp van schepnetten. Bij voorkeur vindt de monitoring plaats voor en na de maatregel.

Bittervoorn. Foto: Jelger Herder

Bittervoorn. Foto: Jelger Herder